Ilmoittautuminen puheenjohtajaehdokkaaksi

Share |

Perjantai 16.3.2012 klo 14:10


 

Keskustan Rovaniemen puoluekokoukseen on nyt aikaa kolme kuukautta. On aika katsoa, miten Rovaniemeltä eteenpäin.

Keskusta koki eduskuntavaaleissa historiansa suurimman tappion. Syitä on monia. Syyllisten osoitteluun ei ole tarvetta. Meillä kaikilla on tapahtuneesta vastuu.

Mutta taakse jääneestä on opittava. Keskustalla on mahdollisuudet nousta nopeasti antamaan vahvempi panos isänmaamme ja sen kansalaisten hyväksi.

 

Puoluekokouksen on kyettävä kahteen merkittävään ratkaisuun:

1. Kirkastamaan keskustapolitiikan aatteellinen sisältö tähän päivään ja huomisen haasteisiin.

2. Löytämään puolueelle johto, joka kykenee innostamaan, yhdistämään ja viemään sanomamme perille.

 

* * * *

Hyvinvointimme haastetaan nyt voimakkaasti maailmalta, mutta myös maan sisältä.

Eurooppa on velkakriisissä. Kasvu on hiipunut. Oikeiston ja vasemmiston perinteiset aatteet ovat ajautuneet umpikujaan.

Kataisen hallituksen vastaus haasteisiin on ollut ajelehtiminen vailla yhteistä linjaa. Sen politiikan tärkein yhteinen nimittäjä on keskittäminen kaikilla elämänaloilla, taloudessa, valtion hallinnossa, kuntakentällä, liikennehankkeiden rahoituksessa, koulutuksessa ja monessa muussa.

Tällainen turmelee toivon monilta. Se uhkaa jättää vajaakäytölle laajan maan monet mahdollisuudet.

Suomen menestys uhkaa murtua myös sisältä. Koulujen työrauha horjuu, työpanoksen määrä vähenee tällä menolla yli miljardilla tunnilla vuodessa. Työpaikat ja verotulot karkaavat maailmalle.

Kansan kahtiajako kasvaa, yhteenkuuluvaisuus heikkenee ja syrjäytyminen lisääntyy.  Kohtuullisuus on joutunut antamaan tilaa ja sijaa kohtuuttomuudelle ja itsekkyydelle.

• Keskustan vastuullisen vapauden aate yhdistää oikeudenmukaisuuden, työn ja yritteliäisyyden.  Se kutsuu myös työhön henkisten, hengellisten, sosiaalisten ja ympäristöarvojen puolesta.

 

Näistä lähtökohdista Keskustalla on mielestäni kolme suurta tehtävää:

1. Huolehtia koko Suomesta, ihmisten työstä, toimeentulosta ja turvasta maan eri osissa

2. Ponnistella oikeudenmukaisemman ja kohtuullisemman puolesta

3. Tukea osaamisen, yrittäjyyden ja ahkeruuden asiaa

 

 

1. Huolehtia koko Suomesta, ihmisten työstä, toimeentulosta ja turvasta maan eri osissa

Tämä tarkoittaa

• entistä lujempaa ja näkyvämpää asettumista maakuntien sekä kuntien ja niiden itsenäisyyden ja modernin yhteistyön tueksi (vrt. suurkuntahanke)

• maakuntiin koulutusmahdollisuuksien edellytysten kohentamista esitettyjen leikkausten sijaan. (vrt. AMK- ja yliopistoleikkaukset)

• alueiden omien elinkeinojen - metsien, peltojen, kaivostoiminnan, matkailun ja monien muiden mahdollisuuksien vauhdittamista, turvaamalla yritys- ja innovaatiorahoitus leikkausten sijaan (vrt, maakuntien innovaatio-, energia-, yritysrahoitukseen, sekä maatalouteen ja maakuntien kehittämisrahoitukseen kohdistuneet leikkaukset)

• ponnisteluja valtion paikallisen palveluvarustuksen kohentamiseksi nykyaikaisin välinein (vrt. verotoimistojen ja poliisin palveluiden keskittäminen)

• työtä liikenne- ja viestintäinfrastruktuurin, tiestön, rautateiden, lentoliikenteen sekä viestintäyhteyksien voimavarojen lisäämiseksi myös suurten keskusten ulkopuolisessa Suomessa. (vrt. alemmanasteisen tiestön määrärahojen suuret leikkaukset)

• voimakkaita toimia puhtaan kotimaisen ruoan puolesta

 

2. Ponnistella oikeudenmukaisemman ja kohtuullisemman puolesta

Siksi on

• parannettava heikoimpien turvaverkkoja, varmistettava päivätyönsä tehneiden tuki ja turva (vrt. hallituksen perusturvauudistus)

• näytettävä kaikessa, että nyt on tavallisen perheensä ja lähimmäistensä hyväksi puurtavan vuoro (vrt. bonuspalkitut, avain- tai erityisryhmät)

• autettava syrjäisen maaseudun ja suurten kaupunkien asumislähiöiden erityisissä ongelmissa (vrt. palvelujen saatavuuden ja syrjäytymisen ongelmat)

• osoitettava vahvimmille suurempi taloudellinen ja moraalinen vastuu yhteiskunnan eheydestä

• palattava matalampien tuloerojen tielle ja tarjottava tuettavallekin vastuuta (vrt. tarpeeseen kiristää suhdanneluonteisesti suurituloisimpien verotusta)

 

3. Tukea osaamisen, yrittäjyyden ja ahkeruuden asiaa

• on annettava voimakas tuki perheille ja kouluille lasten ja nuorten kasvatus-, koulutus- ja sivistystehtävässä (vrt. suuremmat luokkakoot, kyläkoulujen säilyttäminen ja kotihoidon tuki)

• on kannustettava aineellisesti ja henkisesti itsensä likoon panemista ja yrittäjyyttä, helpotettava yrityksen perustamista ja kasvua (vrt. tarpeeseen nopeista pk-yritysten verokannusteista)

• on edistettävä sellaisen kansallisen konsensuksen hakemista, jossa sitoudutaan tekemään enemmän työtä, nopeuttamaan kasvua ja luomaan sitä tietä edellytykset julkisten menojen hillitymmille leikkauksille (vrt. näkemykseeni pienemmistä kehysriihileikkauksista, jos yrittäjyyden ja työn lisäämistä kannustetaan)

• on tuettava Suomen aktiivista roolia EU:ssa ja maailmalla yhdistämällä isänmaan edun ja tämän päivän tosiasiat

 

Tähän kaikkeen tarvitaan vahvaa valtiota mahdollisuuksien luojana oikeudenmukaisuuden tuojana ja huolenpidossa koko maasta!

 

* * * *

Keskusta on kansanliike, joka tarvitsee käyttövoimakseen voimakasta asiaan tarttumista, korkeaa profiilia ja kansan innostamista.

Johdolta tämä kaikki edellyttää kansanomaisuutta, sanavalmiutta, kykyä sovitella toisin ajattelevien kanssa ja yhdistää keskustan oma kenttä.

Annan suuren arvon ehdokkaaksi jo ilmoittautuneille Mari Kiviniemelle ja Paavo Väyryselle.

Uskon, että tässä Keskustan kannalta historiallisessa tilanteessa voin yhdistää laajan keskustakentän eri tahot yhteisiin ponnisteluihin Suomen ja suomalaisten hyväksi.

Siksi olen nöyrällä mielellä ja innostuneesti käytettävissä Keskustan puheenjohtajaksi Rovaniemen puoluekokouksessa.

 

Kansanedustaja Mauri Pekkarinen,16.3. 2012